Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Úvodní stránka » Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Miroslav Moller

Jahodová 958, Nýrsko, 340 22

Internetový obchod : www.mmpaper.cz

IČO: 68794789

DIČ: CZ7509221984

Firma podniká na základě živnostenského zákona, živnostenského listu, č.j.: ŽO/1377/19, reg.u MěÚ Klatovy (OŽÚ).

(dále jen „prodávající“)

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.mmpaper.cz.

Zákazník tohoto internetového obchodu je v této smlouvě označen jako kupující (dále jen „kupující“).

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a kupujícího) jsou v souladu s právním řádem České republiky, s ustanovením §1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Kamenný obchod – adresa: Rybářská 132, Nýrsko, 340 22

 

KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva upravuje kupní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupní smlouva vzniká doručením kupujícím řádně vyplněné, odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“). Prodávající je povinen neprodleně poslat potvrzující e-mail na kupujícího e-mailovou adresu, jež v objednávce uvedl.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek předat zboží kupujícímu. Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Odesláním objednávky, čili uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje to, že se s těmito obchodními podmínkami, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, pečlivě seznámil a souhlasí s nimi.

 

ZBOŽÍ A JEHO CENA

V e-shopu je uvedeno jednotlivé zboží spolu s jeho označením, popisem, možností výběru vlastností a cenou.

Konkrétní varianty a barevné variace zboží, jež jsou k dispozici, jsou uvedeny přímo v e-shopu.

Cena bez DPH i s DPH je uvedena na stránkách e-shopu. Za podmínek, jež jsou v této smlouvě, bude prodávající kupujícímu účtovat k ceně zboží náklady na dodání zboží kupujícímu. Výše těchto nákladů je závislá na druhu, na hmotnosti a rozměrech dodávaného zboží a na způsobu platby.

Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena je platná pro kupujícího v okamžiku odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě je to důvod k odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Objednávka bude prodávajícím stornována.

Pokud se jedná o speciální zboží na objednávku nebo o zboží, které není na skladě v obvyklém množství, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o tomto požadavku neprodleně informovat kupujícího.

Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za vrácení zboží ve výši minimálně 150,-Kč bez DPH jako náklady spojené s administrativou a manipulací.

Pokud kupující dosáhne hodnoty objednávky nad 5.000,-Kč bez DPH, hradí prodávající veškeré náklady spojené s přepravou a manipulací v rámci ČR.

Výjimku výše uvedeného limitu pro dopravu zdarma tvoří:

1.      Pokud má zásilka nadstandartní rozměry, musí být rozdělena do více přepravních balíků, za což je účtován poplatek 99,-Kč vč. DPH za každý další balík. Na následujícím odkaze lze zjistit rozměry standartního balíku.

http://www.geis-group.cz/cz/Balikove-prepravy/Vnitrostatni-preprava/B2B

2.      Pokud je zásilka těžší než 50 kg, limit pro přepravu zdarma se zvyšuje na 8.000,-Kč bez DPH. Forma úhrady je požadována platbou předem nebo na dobírku.

Je-li objednávka nižší než 399,-Kč bez DPH – u kupujících zařazených v kategorii SHOP a 2500,-Kč bez DPH u kupujících v kategorii DEALER, je zde připočítán jednorázový poplatek 79,65 Kč vč. DPH, tzv. podlimitní objednávka.

U kupujících zařazených v kategorii DEALER je roční minimální odběr v hodnotě 35.000,-Kč bez DPH (vyjma paletového odběru xerox papírů). Objednávky musí být uskutečněny přes náš e-shop. V opačném případě bude zákazník z kategorie DEALER zařazen v následujícím kalendářním roce do velkoobchodní kategorie SHOP, kde již žádné roční limity ohledně odběru zboží nejsou požadovány.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Způsob úhrady kupní ceny si kupující volí při uzavírání kupní smlouvy. Má možnost následující volby:

 • Dobírkou, přičemž celá kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti či platební kartou při převzetí zboží přepravci, jež je pověřen předáním zboží. Úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
 • Bankovním převodem, čili platbou předem, dle vystavené zálohové faktury, na bankovní účet č. 2069225063/0800 (IBAN CZ71 0800 0000 0020 6922 5063) vedený u České spořitelny. Je zde nutné uvést správný variabilní symbol zálohové faktury, jež je uveden na obdržené zálohové faktuře. Po připsání částky na bankovním účtu bude zboží zasláno na adresu kupujícího dle standartního termínu dodání.
 • Hotovostní platbou, jež se provádí pouze při odběru zboží na pobočce e-shopu (Rybářská 132, Nýrsko).

 

 

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží bude kupujícímu dodáno na dodací adresu, jež uvede v objednávce. Doprava je zajištěna prostřednictvím přepravce. Kupující má možnost výběru:

 • Kurýrní služba, která zajistí přepravu zboží přímo ke kupujícímu na jím zadanou dodací adresu, kde je kupující k zastižení v době mezi 8. až 15. hodinou (domů, do práce…). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl přepravci kurýrní služby nezbytné údaje pro dodání a převzetí zboží (zejména jméno, tel. kontakt, e-mailovou adresu, dodací adresu zákazníka).
 • Rozvoz na trase Nýrsko – Plzeň, kupující může využít rozvoz zboží na této trase bez váhového omezení.
 • Osobní odběr na pobočce (Nýrsko, Rybářská 132).

Zásilka je kompletně odesílaná na adresu kupujícího jako celek. Vícepoložková objednávka je expedována v termínu s nejdelší expediční lhůtou položky. Pokud si kupující v objednávce neurčí přesný dodací termín, má prodejce právo dodat kompletní objednávku do 10 pracovních dní ( vyjma zboží objednané na objednávku).

Daňový doklad je součástí zásilky, popř.  je posílán elektronickou poštou na registrovanou e-mailovou adresu kupujícího.

 

VADY ZBOŽÍ

Nároky kupujícího kvůli vadám zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Taktéž se tím řídí způsob vyřizování reklamací.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží kupujícím:

 • v 24 měsíční záruční době (vyjma výrobků u kterých je doba použitelnosti konkrétně vyznačena).
 • během 6-ti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Do záruky nespadají kromě dalšího zejména tyto případy:

 • zboží bylo reklamováno po záruční době
 • na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečeti výrobce
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
 • zboží bylo poškozeno živlem – vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu.

U zboží, jež bylo prodáno za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, kvůli které byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu zboží má kupující právo na přiměřenou slevu.

Prodávající neodpovídá za vady zboží, jež vznikly důsledkem běžného opotřebení nebo nedodržení návodu na použití.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud kupující o vadě zboží věděl již před převzetím nebo ji sám způsobil.

Není-li oprava nebo výměna vadného zboží možná, kupující má právo na odstoupení od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 

VADY ZBOŽÍ - dle zákona

Ve dvouleté lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy, požadovat:

 • odstranění vady a dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny tím, že kupující odstoupí od kupní smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu věděla již při uzavření smlouvy.

U vady, jež představuje nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Opakuje-li se vada u zboží opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího hned po zjištění nedostatku. Může tak učinit písemně nebo elektronicky a uvést popis závady a kontaktní údaje. Musí taktéž prokázat nákup zboží platným dokladem (přiložit k zásilce daňový doklad) a zaslat na své náklady dané zboží prodejci na adresu: Rybářská 132, Nýrsko, 340 22.

Prodávající je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, popř. o tom, že je potřeba danou věc odeslat k odbornému posouzení výrobci. Reklamaci prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodl na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje den převzetí vadného zboží prodejcem. O vyřízené reklamaci prodávající informuje kupujícího bez zbytečného odkladu.

Záruka na jakost zboží se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace až do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně zboží, uplatňuje se odpovědnost prodávajícího jako by se jednalo o koupi nového zboží.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoužité, nepoškozené zboží v originálním obalu (s kompletním obsahem – návod, záruční list, příslušenství) poslat zpět na své náklady (nikoli na dobírku) v dané lhůtě 14 dnů na adresu: Rybářská 132, Nýrsko, 340 22.

Kupující může využít k odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím nabízený formulář……(vyžádání na e-mailových adresách: mollerova.v@seznam.cz nebo mmpaper.cz@gmail.com).

Kupující musí o dané skutečnosti prodávajícího informovat písemně (e-mailem, formulářem…)

Po převzetí zboží a kontrole prodávajícím se vrátí peněžní prostředky kupujícímu zpět nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání zboží v nejnižší nabízené variantě prodejcem (bez tzv. poplatku podlimitní objednávky). Vrácení bude probíhat bankovním příkazem nebo složenkou na adresu nebo předání hotovosti v kamenném obchodě (Rybářská 132, Nýrsko).

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započítat jej na vrácenou částku.

Pokud je u objednávaného zboží napsáno JEN NA OBJEDNÁVKU, tak dané zboží nelze vrátit zpět , neboť bylo objednáno dle konkrétního přání zákazníka - viz. § 53 odst.8) písm. c) občanského  zákoníku.

Prodávající zboží nevyměňuje, pokud kupující požaduje jiné zboží, musí udělat v e-shopu novou objednávku vč. nového dopravného.

 

STORNO KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Uzavřenou kupní smlouvu lze stornovat, a to za následujících podmínek. Kupující stornuje kupní smlouvu (objednávku) do 2 hodin od přijetí potvrzujícího e-mailu od prodávajícího, a to elektronickou formou nebo telefonicky na tel. 602538305. Poté obdrží od prodejce potvrzení o stornované objednávce.

Pokud takto kupující neučiní a vědomě nepřevezme již odeslanou zásilku, což se považuje za porušení VOP a kupní smlouvy, prodávající uplatní právo na náhradu škody ve výši skutečně vynaložených nákladů spojených se zajištěním zboží pro kupujícího, včetně storno poplatku (viz níže).

V tomto případě lze uplatnit nárok na tzv. storno poplatek, a to v minimální výši 300,-Kč až do výše 50% hodnoty zásilky).

V žádném případě nelze vracet zboží, jež je označeno jako zboží „jen na objednávku“ a taktéž zboží, jež je objednáno kupujícím v nestandartním množství.

 

STORNO KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat kupní smlouvu (objednávku) nebo její část v následujících případech:

 • zboží je již vyprodáno, popř. se výrazně změnila cena
 • není možné kontaktovat kupujícího (uvedené tel. číslo neexistuje, na e-mail nereaguje nebo je uveden v chybném syntaxu).

O stornu objednávky bude kupující informován a případné již zaplacené peněžní prostředky budou neprodleně vráceny zpět na bankovní účet kupujícího.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uzavřením této smlouvy kupující dává souhlas se zpracováním, shromážděním svých osobních údajů v databázi zákazníků prodávajícího. Souhlas rovněž kupující dává k e-mailovému zasílání nabídek k obchodní spolupráci, tzv. Oferta. Kupující má právo elektronicky sdělit prodávajícímu, že o takové nabídky nemá již zájem.

Prodávající jedná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající je řádně evidován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), č. reg. 00029581. Prodávající nepředá informace o kupujícím žádné třetí osobě, výjimkou jsou případné zákonné povinnosti sdělení takových informací a přepravci zboží, jež jsou pověřeni prodávajícím dodáním zboží (pouze nejdůležitější informace).

Kupující má právo na přístup ke svým údajům, na jejich případnou opravu a doplnění. Na základě elektronické žádosti kupujícího je možné informace o kupujícím z databáze vymazat.

Kupní smlouvy jsou rovněž archivovány prodávajícím a zpřístupněny pouze prodávajícímu a lidem, jež jsou jím pověřeni ke zpracování a archivaci. Ti nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou zákonné povinnosti zpřístupnění.

Tato webová stránka používá Google Analytics, Web Analytics, poskytovanou společností Google Inc (Google). Google Analytics využívá soubory cookie, textové soubory, které jsou uloženy v počítači kupujícího a umožňují analýzu používání weboné stránky.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma Miroslav Moller, Jahodová 958, Nýrsko, 340 22, IČ: 68794789, jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“)

těmito Zásadami zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) poskytuje informace subjektům údajů, jejichž osobní údaje zpracovává.

Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu a to za účelem obchodní spolupráce, nebo na základě vašeho informovaného souhlasu. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu - ing. Václava Mollerová, Jahodová 958, Nýrsko, 340 22, mollerova.v@seznam.cz.


Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nebo na tak dlouho, jak požaduje zákon.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem v souladu s nařízením Evropského parlamentu. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ

Kupující se může obrátit s mimosoudní stížností na Českou obchodní inspekci, jež je kontrolním orgánem. Ustanovuje to § 1820 odst.1) písm.j) občanského zákoníku.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoli změnit. Pro danou kupní smlouvu jsou rozhodné obchodní podmínky platné v den uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Tyto podmínky vychází v platnost – 25.8.2021